eu
pl
uwm
eu1

IINFORMACJE O PROJEKCIE

Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będzie unikatowym, niedostępnym dotychczas dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, obiektem popularyzującym naukę i innowacje.

Dzięki projektowi  możliwa będzie realizacja nowoczesnych usług edukacyjnych poza systemem szkolnictwa jako jego uzupełnienie i wzbogacenie.

W powstałej instytucji edukacja odbywać się będzie głównie poprzez nauczanie eksperymentalne.Pokazy naukowe, interaktywne wykłady, pikniki, festyny, zajęcia i seminaria realizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania i technik multimedialnych. Obiekt będzie wyposażony w stanowiska, ekspozycje oraz wyposażenie specjalistyczne.

 

Grupa docelowa programu: 

     mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego

     nauczyciele

     przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe

 

Głównym celem, który będzie realizował projekt będzie popularyzacja nauki i innowacji poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Cel główny realizowany będzie poprzez komplementarne cele cząstkowe:

   - poprawa dostępności publicznych usług edukacyjnych wysokiej jakości ,poprawa dostępności, jakości oraz efektywności i bezpieczeństwa usług edukacyjnych  poprzez budowę Centrum  oraz jego nowoczesnego wyposażenia,

   - poprawa rezultatów procesu kształcenia i dostosowania nabywanych kwalifikacji do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu,

   - zmiana podejścia do nauki i kultury uczenia się oraz kreowanie właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) przez wszystkich interesariuszy.

 

 

Oczekiwanymi rezultatami projektu będą m.in:

 1)      Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z

niepełnosprawnościami - 1 szt.

 2)      Liczba obiektów infrastruktury popularyzującej naukę i innowacji - 1 szt.

 3)      Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje - 56 300 osoby

 4)      Liczba szkół odwiedzających instytucje popularyzujące naukę i innowację - 480 szt.

 

Obiekt zaprojektowano jako budynek czterokondygnacyjny, stanowiący zwartą bryłę na planie prostokąta. W rozwiązaniach przestrzennych zagospodarowania terenu zaplanowano możliwość  przejść pomiędzy dwoma istniejącymi obiektami – Wydziałem Humanistycznym i Centrum Konferencyjnym.

Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WiM na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, w ramach Działania 09.03.00  „Infrastruktura Edukacyjna” , poddziałanie 09.03.03 – „Instytucje popularyzujące naukę i innowacje” . Uniwersytet Warmińsko Mazurski pozyskał 16.639046,18zł na realizację projektu budowy i wyposażenia Centrum. Wartość projektu ogółem to 32.903409,93zł